Private Leaderboard - Analytics Vidhya Hiring Hackathon

# Name Score
1 Shaz13 95.0759237845
2 smydpchowdhury 95.2130625183
3 rajgupta03 95.5319737044
4 bansalshruti69 97.9984942556
5 CS17MTECH11026 98.2885388128
6 sakinap 98.6395446481
7 dsnil.87@gmail.com 101.5804862498
8 Aryan007 102.5733869256
9 vbabu75 102.7303182373
10 ajay.pratham 103.8103561402
11 richie31 104.0689089555
12 ankit_kamboj 119.0973698694
13 kanav 129.8640611181
14 Anurag2305 144.1287714951